26 kwietnia 2017

Regulamin

Regulamin Obiektu Garnizon Modlin
(dotyczy nieruchomości należących do podmiotów wchodzących w skład Grupy Konkret)

 1. Wejście na teren jest traktowane jako akceptacja warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie obiektu Garnizon Modlin.
 2. Ruch pieszy może odbywać się jedynie po wyznaczonych szlakach i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Wstęp na punkt widokowy i dziedziniec koszar odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. Bilety wstępu sprzedaje tylko i wyłącznie kasa mieszcząca się w bramie pod Wieżą Czerwoną.
 4. Ruch pojazdów spalinowych może odbywać się jedynie po drogach asfaltowych, a ich parkowanie jedynie na terenach oznaczonych jako parking.
 5. Wjazd pojazdów silnikowych na teren obiektów odbywa się na podstawie ważnego biletu wjazdu. Bilety pobiera się w automatach szlabanów automatycznych i opłaca w kasach automatycznych.
 6. W przypadku wtargnięcia na teren stref płatnych bez zakupu stosownych biletów, zarządca może nałożyć na osobę dopuszczającą się wtargnięcia karę w wysokości dziesięciokrotnej wartości wymaganych biletów wstępu lub wjazdu.
 7. Przebywający na terenie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag pracowników obsługi, a także instrukcji i zaleceń, w tym szczególności treści znaków graficznych i informacji tekstowych bądź dźwiękowych skierowanych do osób zwiedzających miejsca szczególnie niebezpieczne.
 8. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do regulaminu i poleceń obsługi, mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu, bez zwrotu kosztów biletów.
 9. Podczas przebywania na przedmiotowym terenie zabrania się:
  – zrzucania wszelkich przedmiotów z punktu widokowego,
  – wprowadzania zwierząt na punkt widokowy i dziedziniec koszar z wyjątkiem psów-przewodników,
  – wyprowadzania psów bez smyczy,
  – śmiecenia
  – dewastacji budynków, zieleni, murów, wyposażenia, sprzętu, itp.
  – przebywania na nieoznakowanych, nieudostępnionych koronach wałów oraz innych miejscach zagrażających bezpieczeństwu (nasypy ziemne, mury i budynki),
  – wchodzenia do budynków oznakowanych zakazem wstępu,
  – rozniecania ognia, biwakowania oraz organizowania imprez,
  – spożywania alkoholu i palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  – samodzielnego przebywania na terenie nieruchomości osobom niepełnoletnim.
 10. Zgody zarządcy wymaga:
  – organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, wycieczek, palenie ognisk, biwakowanie,
  – organizowanie wydarzeń, prowadzenie działalności gospodarczej, umieszczanie reklam i ogłoszeń,
  – fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych,
  – wjazd na teren obiektu pojazdów spalinowych (zakaz nie dotyczy dróg asfaltowych i wyznaczonych parkingów);
 11. Zwiedzanie przez grupy zorganizowane może odbywać się jedynie za zgodą i w towarzystwie uprawnionych przewodników i pracowników Grupy Konkret.
 12. Punkt widokowy (Wieża Czerwona) i dziedziniec koszar są czynne dla zwiedzających w ustalonych dniach i godzinach.
 13. Na punkt widokowy i dziedziniec koszar nie wolno wnosić plecaków, toreb, butelek, broni i materiałów łatwopalnych. Obsługa może wskazać inne przedmioty, których wniesienie jest zabronione.
 14. Niewskazane jest wejście na punkt widokowy osobom cierpiącym na lęk wysokości.
 15. Zastrzega się możliwość zamknięcia dostępu do obiektów Garnizon Modlin w razie wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii i innych usterek. W takiej sytuacji odwiedzającym zostanie zaproponowany inny termin wizyty, a w przypadku braku możliwości ustalenia innego terminu zarządca dokona zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety.
 16. Zastrzega się możliwość zamknięcia dostępu do obiektów Garnizon Modlin na czas prowadzenia prac remontowo-budowlanych i porządkowych.
 17. Przebywanie na terenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku odwiedzającego w emisji w czasie rzeczywistym oraz w nagraniach utrwalonych wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny i niekomercyjny.
 18. Obiekt Garnizon Modlin jest nadzorowany przez system monitoringu wizyjnego przez 24 godziny na dobę.
 19. Obiekt Garnizon Modlin jest chroniony przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia.
 20. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu Garnizon Modlin.
 21. Zarządca nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
 22. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Garnizon Modlin.
 23. Twierdza Modlin jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków. Podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.
 24. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia do chwili jego odwołania lub zastąpienia nowym regulaminem przez zarządcę.
 25. Uwagi i wnioski można zgłaszać u zarządcy
  na adres e-mail:
  sebastian.sosinski@grupakonkret.com.pl
  lub pisemnie na adres: ul. gen. J. Bema 200c, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.